SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CZERWONYCH MAKÓW”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000799404
Numer REGON: 384125474
Numer NIP: 1182198361
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-08-14
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-08-14
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/43969/19/713]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2019-08-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CZERWONYCH MAKÓW”2019-08-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-08-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-08-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JOSEPHA CONRADA nr domu 30 kod pocztowy 01-922 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu107.06.2019 ROKU2019-08-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2019-08-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-08-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1.OŚWIADCZENIA W IMIENIU ZARZĄDU SKŁADA ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU 2.DO ODBIORU OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU 3.ZARZĄD MOŻE UDZIELAĆ PEŁNOMOCNICTWA JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU LUB INNEJ OSOBIE2019-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPIOTROWSKI2019-08-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF DARIUSZ2019-08-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-08-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-14 do dziś
21. NazwiskoMICHAŁOWSKI2019-08-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JACEK2019-08-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES2019-08-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2019-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBOWSKA2019-08-14 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2019-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHROEDER2019-08-14 do dziś
2. ImionaMARZENA ALICJA2019-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUS2019-08-14 do dziś
2. ImionaANETA ANNA2019-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW, BUDOWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2019-08-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW, NABYWANIU BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI2019-08-14 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ MIENIE LUB JEJ CZŁONKÓW, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIESTANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELAMI2019-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów