ARTE OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-19 godz. 09:58:16
Numer KRS: 0000799296
Numer REGON: 384147850
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-08-19
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2021-06-11
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/27626/21/170]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-08-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTE OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-08-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-08-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina KONSTANCIN-JEZIORNA miejscowość KONSTANCIN-JEZIORNA2019-08-19 do dziś
2. Adresmiejscowość KONSTANCIN-JEZIORNA ulica UL. ŚRODKOWA nr domu 16 kod pocztowy 05-510 poczta KONSTANCIN-JEZIORNA kraj POLSKA 2019-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.06.2019 R., REP. A NR 2474/2019, NOTARIUSZ MARTA PILECKA-BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWA2019-08-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-08-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTE OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI2019-08-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTWARDOWSKA ORŁOŚ2019-08-19 do dziś
2. ImionaJOANNA2019-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-08-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-08-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-08-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-08-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-08-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2019-08-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.666.60 ZŁ2019-08-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.666.60 ZŁ2019-08-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-08-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORAWSKA WENDT2019-08-19 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2019-08-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-08-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-08-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-08-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-08-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-08-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2019-08-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.666.60 ZŁ2019-08-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.666.60 ZŁ2019-08-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-08-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRADBURY2019-08-19 do dziś
2. ImionaNATALIA2019-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-08-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-08-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-08-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-08-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-08-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2019-08-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.666.60 ZŁ2019-08-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.666.60 ZŁ2019-08-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-08-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-08-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTRIUSZ DZIAŁAJĄCY PRZEZ SWOJE ORGANY ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI.2019-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTE OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI2019-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2019-08-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2019-08-19 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2019-08-19 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-08-19 do dziś
447 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-08-19 do dziś
547 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-08-19 do dziś
647 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-08-19 do dziś
747 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-08-19 do dziś
847 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-08-19 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-05-312021-06-11 do dziś