HGM MASZYNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-18 godz. 16:20:47
Numer KRS: 0000799135
Numer REGON: 384129199
Numer NIP: 6272763985
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-08-14
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2021-10-12
Sygnatura akt[RDF/347722/21/983]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHGM MASZYNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-08-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE gmina SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE miejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE2021-10-06 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ulica UL. HARCERSKA nr domu 6 kod pocztowy 41-103 poczta SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE kraj POLSKA 2021-10-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejHGM.MASZYNY@GMAIL.COM2019-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.08.2019R.2019-08-14 do dziś
229.09.2021 R., ZMIANA § 32021-10-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-08-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-08-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWAPIK2019-08-14 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW JERZY2019-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1700ZŁ.2019-08-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLAŃSKI2019-08-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2019-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1700ZŁ.2019-08-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSITEK2019-08-14 do dziś
2. ImionaADAM GABRIEL2019-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1700ZŁ.2019-08-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5100,00 ZŁ2019-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-08-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWAPIK2019-08-14 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW JERZY2019-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLAŃSKI2019-08-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2019-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSITEK2019-08-14 do dziś
2. ImionaADAM GABRIEL2019-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2019-08-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-08-14 do dziś
233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2019-08-14 do dziś
333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2019-08-14 do dziś
446 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2019-08-14 do dziś
546 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2019-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.10.2021 okres OD 12.08.2019 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.08.2019 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.08.2019 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów