EXCO LEGAL VACHER-KIELAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-08-04 godz. 10:04:40
Numer KRS: 0000798858
Numer REGON: 384151922
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-08-20
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2021-02-20
Sygnatura akt[RDF/277506/21/225]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-08-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCO LEGAL VACHER-KIELAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-08-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-08-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-08-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. RTM. WITOLDA PILECKIEGO nr domu 67 nr lokalu P.II kod pocztowy 02-781 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.07.2019 R., REP. A NR 3485/2019, NOTARIUSZ MAJA BRUŹDZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2019-08-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-08-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVACHER KIELAK2019-08-20 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2019-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-08-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-08-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-08-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-08-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXCO A2A POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0149621592019-08-20 do dziś
4. Numer KRS0000122666 2019-08-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-08-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100.000,00 ZŁOTYCH2019-08-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego7.500,00 ZŁOTYCH2019-08-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego7.500,00 ZŁOTYCH2019-08-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-08-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLE PAJOLEC2019-08-20 do dziś
2. ImionaLAURENT EMILE ANDRE2019-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-08-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-08-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-08-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-08-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-08-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁOTYCH2019-08-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁOTYCH2019-08-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁOTYCH2019-08-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-08-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-08-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2019-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVACHER KIELAK2019-08-20 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2019-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2019-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.03.2020 okres OD 20.08.2019 DO 30.09.20192020-03-30 do dziś
2data złożenia 20.02.2021 okres OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-02-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.08.2019 DO 30.09.20192020-03-30 do dziś
2OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów