ASSBORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000798252
Numer REGON: 384059688
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-08-06
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-09-21
Sygnatura akt[RDF/241396/20/143]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSBORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-08-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat KOLBUSZOWSKI gmina KOLBUSZOWA miejscowość KOLBUSZOWA DOLNA2019-08-06 do dziś
2. Adresmiejscowość KOLBUSZOWA DOLNA ulica UL. MIELECKA nr domu 164A kod pocztowy 36-100 poczta KOLBUSZOWA kraj POLSKA 2019-08-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejASSBORT.RO@GMAIL.COM2019-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.07.2019 R.2019-08-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-08-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-08-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORZECHOWSKI2019-08-06 do dziś
2. ImionaROBERT KRZYSZTOF2019-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9800,00 ZŁ2019-08-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2019-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-08-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaORZECHOWSKI2019-08-06 do dziś
2. ImionaROBERT KRZYSZTOF2019-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-08-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2019-08-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-08-06 do dziś
268 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-08-06 do dziś
363 99 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-08-06 do dziś
468 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2019-08-06 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-08-06 do dziś
669 20 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2019-08-06 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2019-08-06 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-08-06 do dziś
995 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2019-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.09.2020 okres OD 06.08.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.08.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów