ENCELADUS SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-08-16 godz. 16:29:30
Numer KRS: 0000798017
Numer REGON: 384063520
Numer NIP: 5213872962
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-08-06
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-08-06
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/31924/19/275]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2019-08-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENCELADUS SPÓŁKA AKCYJNA2019-08-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-08-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-08-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. POSTĘPU nr domu 14 kod pocztowy 02-676 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu114.05.2019 R., NOTARIUSZ MARLENA CZARNOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A 543/20192019-08-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-08-06 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2019-08-06 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2019-08-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2019-08-06 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1000002019-08-06 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2019-08-06 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego25000,00 ZŁ2019-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2019-08-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii262019-08-06 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane26 - CO DO PRAWA GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU W TEN SPOSÓB, ŻE JEDNA AKCJA UPRZYWILEJOWANA DAJE PRAWO DO 2 (DWÓCH) GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU; - CO DO PRAWA PIERWSZEŃSTWA OBJĘCIA AKCJI W PODWYŻSZONYM KAPITALE ZAKŁADOWYM; - CO DO PIERWSZEŃSTWA NABYCIA AKCJI OD ZBYWAJĄCYCH AKCJONARIUSZY2019-08-06 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2019-08-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii742019-08-06 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-08-06 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2019-08-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-08-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄC2019-08-06 do dziś
2. ImionaANNA2019-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-08-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIESIELSKI2019-08-06 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MARIUSZ2019-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-08-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaALMARWANI2019-08-06 do dziś
2. ImionaTARIK SULAIMAN K2019-08-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2019-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSTACHOWICZ2019-08-06 do dziś
2. ImionaJERZY JAN2019-08-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-06 do dziś
21. NazwiskoKOŁODKO2019-08-06 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2019-08-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-06 do dziś
31. NazwiskoFABIJAŃCZUK2019-08-06 do dziś
2. ImionaJACEK2019-08-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-06 do dziś
41. NazwiskoBRZEZIŃSKI2019-08-06 do dziś
2. ImionaJÓZEF SZCZEPAN2019-08-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-06 do dziś
51. NazwiskoALZAIDI2019-08-06 do dziś
2. ImionaFAWAZ MESFER K2019-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2019-08-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2019-08-06 do dziś
262 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2019-08-06 do dziś
363 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2019-08-06 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-08-06 do dziś
582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-08-06 do dziś
641 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-08-06 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2019-08-06 do dziś
882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2019-08-06 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2019-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów