BOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000797994
Numer REGON: 384040223
Numer NIP: 8393212699
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-08-02
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-06-25
Sygnatura akt[RDF/303704/21/714]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-08-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-08-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-08-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSK gmina SŁUPSK miejscowość SŁUPSK2019-08-02 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁUPSK ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 20A nr lokalu 101 kod pocztowy 76-200 poczta SŁUPSK kraj POLSKA 2021-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.08.2019 R.2019-08-02 do dziś
201.10.2019R., REP. A NR 12055/2019, NOTARIUSZ PAWEŁ JAN DWORCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU, UMOWIE NADANO W CAŁOŚCI NOWE BRZMIENIE (ZMIENIONO § 1-15) 21 PAŹDZIERNIKA 2019 R., REPERTORIUM A NR 13172/2019, NOTARIUSZ PAWEŁ JAN DWORCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU, UMOWIE NADANO W CAŁOŚCI NOWE BRZMIENIE (ZMIENIONO PAR. 1-11).2019-11-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-08-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROSZKO2019-08-02 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ WIKTOR2019-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-08-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-08-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-08-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2019-11-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego47.200,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)2019-11-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2019-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2019-08-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-08-02 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego46.200,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)2019-11-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2019-11-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWAŃSKA2019-08-02 do dziś
2. ImionaBARBARA2019-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-08-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-08-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-08-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-08-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-08-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2019-11-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego227.800,00 ZŁ (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY OSIEMSET ZŁOTYCH)2019-11-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2019-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2019-08-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-08-02 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego226.800,00 ZŁ (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY OSIEMSET ZŁOTYCH)2019-11-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2019-11-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3839591902019-08-02 do dziś
4. Numer KRS0000796406 2019-08-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-08-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁĘ SAMODZIELNIE.2019-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3839591902019-08-02 do dziś
4. Numer KRS0000796406 2019-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-08-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-08-02 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2019-08-02 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2019-08-02 do dziś
469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2019-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.04.2020 okres OD 05.08.2019 DO 31.12.20192020-04-09 do dziś
2data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.08.2019 DO 31.12.20192020-04-09 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów