„EXODUS” JAWORSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-08-04 godz. 10:04:40
Numer KRS: 0000797828
Numer REGON: 384016408
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-08-01
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2021-06-17
Sygnatura akt[RDF/299753/21/63]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-08-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXODUS” JAWORSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2019-08-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-08-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2019-08-01 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica BOHATERÓW WESTERPLATTE nr domu 10-14 kod pocztowy 65-034 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2019-08-01 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejK.JAWORSKA@EXODUS.COM.PL2019-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.08.2019R.,2019-08-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-08-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKA2019-08-01 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-08-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-08-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKI2019-08-01 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-08-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-08-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-08-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-08-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-08-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKA2019-08-01 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKI2019-08-01 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy179 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2019-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.08.2019 DO 31.12.20192020-03-09 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów