DOBRA GRUPA DS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000797623
Numer REGON: 384008277
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2021-04-21
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/8294/21/268]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRA GRUPA DS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2021-04-21 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. LEONA HEYKI nr domu 19 kod pocztowy 70-631 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2021-04-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejDOBRAGRUPADSSPZOO@GMAIL.COM2021-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.07.20192019-07-31 do dziś
213.04.2021 R. - ZMIENIONO: §4, §12, §152021-04-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIAK2019-07-31 do dziś
2. ImionaJULIA HONORATA2019-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ.2021-04-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZOTKA2019-07-31 do dziś
2. ImionaCEZARY SŁAWOMIR2019-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ.2021-04-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTCHÓRZKO2019-07-31 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ.2021-04-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-21 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSROKOWSKI2021-04-21 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2021-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ.2021-04-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2019-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSROKOWSKI2021-04-21 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2021-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-04-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIAK2019-07-31 do dziś
2. ImionaJULIA HONORATA2019-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZOTKA2019-07-31 do dziś
2. ImionaCEZARY SŁAWOMIR2019-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTCHÓRZKO2019-07-31 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-07-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy190 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2019-07-31 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-07-31 do dziś
356 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2019-07-31 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-07-31 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-07-31 do dziś
655 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2019-07-31 do dziś
756 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-07-31 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-07-31 do dziś
947 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów