ENEA POŁANIEC SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000797461
Numer REGON: 384006960
Numer NIP: 8661741571
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-07-07
Sygnatura akt[RDF/402813/22/662]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENEA POŁANIEC SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat STASZOWSKI gmina POŁANIEC miejscowość ZAWADA2019-07-31 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAWADA nr domu 26 kod pocztowy 28-230 poczta POŁANIEC kraj POLSKA 2019-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.03.2019 R., REPERTORIUM A NR 1632/2019, NR REPOZYTORIUM RW42- 89578, NOTARIUSZ KAROLINA KLUSZCZYŃSKA CHMIELEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W STASZOWIE, UL. J. PIŁSUDSKIEGO 6 - ZMIENIONO AKT ZAŁOŻYCIELSKI DOKONANY AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZANYM W DNIU 30.04.2019 R. PRZEZ NOTARIUSZA KAROLINĘ KLUSZCZYŃSKĄ CHMIELEWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA KAROLINA KLUSZCZYŃSKA CHMIELEWSKA UL. J. PIŁSUDSKIEGO 6, 28-200 STASZÓW (REPERTORIUM A NR 2675/2019, NR REPOZYTORIUM RW84-00001-04342)2019-07-31 do dziś
202.12.2019 R., REP. A 2756/2019, ZASTĘPCA NOTARIALNY DAWID LEYKO, ZASTĘPCA NOTARIUSZ MAŁGORZATY DULĘBY, KANCELARIA NOTARIALNA W POŁAŃCU, UL. CZARNIECKIEGO 2 - ZMIENIONO: § 15 UST. 2, § 17 UST. 3 PKT 1) LIT. C), § 18 UST. 2 PKT 3) LIT. A). § 18 UST. 2 PKT 4), § 25 UST. 5, § 30.2019-12-31 do dziś
311.12.2020 R., REP. A 2131/2020, NOTARIUSZ DAWID LEYKO, KANCELARIA NOTARIALNA W POŁAŃCU, UL. CZARNIECKIEGO 2; ZMIANA UMOWY - ZMIENIONO: § 17 UST. 3 PKT 1), § 18 UST. 2, W § 17 DODANO UST. 7.2021-01-11 do dziś
402.09.2021 R., REP. A 2855/2021, NOTARIUSZ DAWID LEYKO, KANCELARIA NOTARIALNA W POŁAŃCU, UL. CZARNIECKIEGO 2; ZMIANA UMOWY - ZMIENIONO § 7.2021-11-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-31 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiMONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY2019-07-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC SPÓŁKA AKCYJNA2019-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8302730372019-07-31 do dziś
4. Numer KRS0000053769 2019-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 000,00 ZŁ2019-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-07-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2019-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU (§ 24 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO); W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (§ 24 UST. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO)2019-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁOWNIAK2020-03-27 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA KRYSTYNA2020-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH2020-03-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWEŁEK2020-03-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JERZY2020-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-03-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2019-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoOLTER2022-05-04 do dziś
2. ImionaWALDEMAR JAN2022-05-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-04 do dziś
21. NazwiskoKLOFIK2022-03-15 do dziś
2. ImionaADAM2022-03-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-15 do dziś
31. NazwiskoSUCHOROWSKA2019-07-31 do dziś
2. ImionaANETA MONIKA2019-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2019-07-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2021-11-15 do dziś
233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2021-11-15 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2021-11-15 do dziś
433 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2021-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.07.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
2data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
3data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.07.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.07.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów