EMV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000797429
Numer REGON: 384013640
Numer NIP: 1182198036
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-08-01
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-04-27
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/12248/20/845]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-08-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-08-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-08-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina STARE BABICE miejscowość TOPOLIN2019-08-01 do dziś
2. Adresmiejscowość TOPOLIN ulica UL. JANA III SOBIESKIEGO nr domu 32 kod pocztowy 05-083 poczta TOPOLIN kraj POLSKA 2019-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki105.07.2019 R., NOTARIUSZ KAROLINA MATUSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1072/2019.2019-08-01 do dziś
203.04.2020R.REPERTORIUM A NR 1189/2020R. NOTARIUSZ KAROLINA MATUSIEWICZ W WARSZAWIE ZMIANIE ULEGŁY PAR.7 UST.2, PAR.8, PAR.9 UST.5, PAR.10 UST.1, PAR.10 UST.2, PAR.172020-04-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-08-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBIAK2019-08-01 do dziś
2. ImionaEDWIN JAROSŁAW2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-08-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-08-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-08-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-08-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-08-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2019-08-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2019-08-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2019-08-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-08-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2019-08-01 do dziś
2. ImionaZENON2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-08-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-08-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-08-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-08-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-08-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej15.000,00 ZŁ2019-08-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego15.000,00 ZŁ2019-08-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego15.000,00 ZŁ2019-08-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-08-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3837024262019-08-01 do dziś
4. Numer KRS0000792101 2019-08-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRALCZYK2019-08-01 do dziś
2. ImionaTOMASZ MACIEJ2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-08-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-08-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-08-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-08-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-08-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej15.000,00 ZŁ2019-08-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego15.000,00 ZŁ2019-08-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego15.000,00 ZŁ2019-08-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-08-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-08-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2019-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3837024262019-08-01 do dziś
4. Numer KRS0000792101 2019-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy124 20 Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI2019-08-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy124 32 Z PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO2019-08-01 do dziś
228 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH2019-08-01 do dziś
324 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO2019-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów