INTEGRUMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000797247
Numer REGON: 384012741
Numer NIP: 6961894906
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-08-01
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/532883/23/881]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRUMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-08-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GOSTYŃSKI gmina GOSTYŃ miejscowość CZACHOROWO2019-08-01 do dziś
2. Adresmiejscowość CZACHOROWO nr domu 54 kod pocztowy 63-800 poczta GOSTYŃ kraj POLSKA 2019-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.06.2019R. - NOTARIUSZ SZYMON ŁUKASZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE, REP. A NR 5229/2019.2019-08-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-08-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-08-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORALEWSKI2019-08-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2019-08-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATAJCZAK2019-08-01 do dziś
2. ImionaMACIEJ2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2019-08-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRÓŻYCKI2019-08-01 do dziś
2. ImionaSZYMON2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2019-08-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-01 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIK2019-08-01 do dziś
2. ImionaWITOLD TADEUSZ2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2019-08-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-08-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORALEWSKI2019-08-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-08-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATAJCZAK2019-08-01 do dziś
2. ImionaMACIEJ2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIK2019-08-01 do dziś
2. ImionaWITOLD TADEUSZ2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-01 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRÓŻYCKI2019-08-01 do dziś
2. ImionaSZYMON2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-08-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2019-08-01 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-08-01 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2019-08-01 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2019-08-01 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2019-08-01 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2019-08-01 do dziś
763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-08-01 do dziś
895 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2019-08-01 do dziś
995 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2019-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.07.2019 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
2data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
4data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2019 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.07.2019 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów