„BUDOPOL DEVELOPMENT” HAJKO SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-28 godz. 11:13:27
Numer KRS: 0000797239
Numer REGON: 384005882
Numer NIP: 8442366707
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-30
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-04-27
Sygnatura akt[RDF/288404/21/995]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-07-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOPOL DEVELOPMENT” HAJKO SPÓŁKA JAWNA2019-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat SUWAŁKI gmina SUWAŁKI miejscowość SUWAŁKI2019-07-30 do dziś
2. Adresmiejscowość SUWAŁKI ulica UL. SEJNEŃSKA nr domu 42C kod pocztowy 16-400 poczta SUWAŁKI kraj POLSKA 2019-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.07.2019 R.2019-07-30 do dziś
209.10.2019 R. ZMIENIONO § 72019-10-29 do dziś
315.01.2020 R. W KN BOŻENNY BIEŃCZYK W SUWAŁKACH, REP. A NR 534/2020 ZMIENIONO § 7 UST.1 I 22020-02-14 do dziś
406.04.2020 R. ZMIENIONO § 7 UST.1 I 22020-06-03 do dziś
531.10.2020 R. ZMIENIONO § 8 UST. 22020-12-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSULEWSKI2019-07-30 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW HENRYK2019-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-07-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-07-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYNDA2019-07-30 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2019-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-07-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-07-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO „BUDOPOL - SUWAŁKI” HAJKO SPÓŁKA JAWNA2019-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON7900290552019-07-30 do dziś
4. Numer KRS0000014558 2019-07-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-07-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2020-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO „BUDOPOL - SUWAŁKI” HAJKO SPÓŁKA JAWNA2019-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON7900290552019-07-30 do dziś
4. Numer KRS0000014558 2019-07-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSULEWSKI2019-07-30 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW HENRYK2019-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYNDA2019-07-30 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2019-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-07-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-07-30 do dziś
246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2019-07-30 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-07-30 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.05.2020 okres OD 30.07.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
2data złożenia 27.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.07.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów