BOL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000796694
Numer REGON: 383976773
Numer NIP: 5252796509
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-26
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-05-27
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/25333/22/846]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-07-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KSIĄŻĘCA nr domu 19 nr lokalu 3 kod pocztowy 00-498 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.07.2019 R., REP. A NR 9356/2019, NOTARIUSZ JAKUB KULCZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2019-07-26 do dziś
218.11.2019R., REP. A NR 15403/2019, NOTARIUSZ SŁAWOMIR BORZĘCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE 25.11.2019R., REP. A NR 15735/2019, NOTARIUSZ SŁAWOMIR BORZĘCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ W AKCIE NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM DNIA 18.11.2019R., REP. A NR 15403/2019 26.11.2019R., REP. A NR 15863/2019, NOTARIUSZ SŁAWOMIR BORZĘCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ W AKCIE NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM DNIA 18.11.2019R., REP. A NR 15403/20192019-12-05 do dziś
317.12.2019 R., REP.A NR 3801/2019, NOTARIUSZ JULIA FERSTEN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLONA ZOSTAŁA CAŁA TREŚĆ OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEGO BRZMIENIA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI I PRZYJĘTE ZOSTAŁO NOWE BRZMIENIE, KTÓRE STANOWI TEKST JEDNOLITY.2020-01-31 do dziś
422.03.2022 R., REP. A NR 1685/2022 NOTARIUSZ JOANNA NOWACZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. FILTROWA 73/9. ZMIENIONO: PAR. 21 UST. 12022-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-07-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND DZIAŁAJĄCY PRZEZ CAIAC FUND MANAGEMENT AG2021-11-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ.2021-11-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-11-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRFG REAL ESTATE S.R.O.2021-12-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2021-12-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-07-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2022-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSILHANEK2022-05-27 do dziś
2. ImionaJOSEF2022-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-05-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPELISEK2022-03-18 do dziś
2. ImionaJAN2022-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-03-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPELISEK2020-01-31 do dziś
2. ImionaJAN2020-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-01-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-01-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-12-05 do dziś
268 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2019-12-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.03.2022 okres OD 26.07.2019 DO 31.12.20192022-03-02 do dziś
2data złożenia 26.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-26 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 26.07.2019 DO 31.12.20192022-03-02 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.07.2019 DO 31.12.20192022-03-02 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.07.2019 DO 31.12.20192022-03-02 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów