LAUDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000796633
Numer REGON: 383980668
Numer NIP: 9581702807
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-26
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2023-04-21
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/7487/23/287]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLAUDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-04-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2023-04-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁKOWSKA nr domu 115 kod pocztowy 00-102 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.05.2019 R. REP. A NR 7607/2019 NOTARIUSZA MATEUSZA DOMARADZKIEGO KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI2019-07-26 do dziś
213.04.2023 R., REPERTORIUM A NR 2688/2023, ZASTĘPCA NOTARIALNY PAULA ZAJĄCZKOWSKA-MATEJKO, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MATEUSZA KUR, KANCELARIA NOTARIALNA MATEUSZ KUR Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (80-465) PRZY UL. FRANCISZKA HYNKA 32/3, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE TEKSTEM JEDNOLITYM2023-04-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-07-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZACHARSKA2023-04-21 do dziś
2. ImionaBOŻENA IZABELA2023-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2023-04-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2023-04-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2019-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-07-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZACHARSKA2023-04-21 do dziś
2. ImionaBOŻENA IZABELA2023-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-04-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2023-04-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2023-04-21 do dziś
210 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2023-04-21 do dziś
310 92 Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH2023-04-21 do dziś
425 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2023-04-21 do dziś
525 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2023-04-21 do dziś
625 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2023-04-21 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2023-04-21 do dziś
825 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-04-21 do dziś
962 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2023-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2020 okres OD 26.07.2019 DO 31.12.20192020-07-18 do dziś
2data złożenia 30.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.07.2019 DO 31.12.20192020-07-18 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów