LABORATORIUM DNA GENETYKA SĄDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000796458
Numer REGON: 383959473
Numer NIP: 5862347129
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-24
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2024-02-05
Sygnatura akt[RDF/579609/24/991]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-07-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM DNA GENETYKA SĄDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2019-07-24 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica AL. ZWYCIĘSTWA nr domu 96/98 kod pocztowy 81-451 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2019-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116 LIPCA 2019 ROKU REPERTORIUM A NR 4147/2019;NOTARIUSZ RAFAŁ KAPKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU2019-07-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLABORATORIUM DNA GENETYKA SĄDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-24 do dziś
4. Numer KRS0000768336 2019-07-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAKONIECZNY2019-07-24 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW FELIKS2019-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-07-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-07-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-07-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej18.500,00 ZŁ2019-07-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego18.500,00 ZŁ2019-07-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2019-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego18.500,00 ZŁ2019-07-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2019-07-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALARCZYK2019-07-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF GRZEGORZ2019-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-07-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-07-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-07-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej18.500,00 ZŁ2019-07-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego18.500,00 ZŁ2019-07-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2019-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego18.500,00 ZŁ2019-07-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2019-07-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-07-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE Z USTALONYM SPOSOBEM REPREZENTACJI .2019-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLABORATORIUM DNA GENETYKA SĄDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-24 do dziś
4. Numer KRS0000768336 2019-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2019-07-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2019-07-24 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-07-24 do dziś
371 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2019-07-24 do dziś
471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-07-24 do dziś
586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-07-24 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-07-24 do dziś
780 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2019-07-24 do dziś
858 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2019-07-24 do dziś
958 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2019-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.12.2020 okres OD 16.07.2019 DO 31.12.20192020-12-21 do dziś
2data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
3data złożenia 30.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-30 do dziś
4data złożenia 05.02.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.07.2019 DO 31.12.20192020-12-21 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-30 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.07.2019 DO 31.12.20192020-12-21 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-30 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów