LIFEONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000796009
Numer REGON: 383963240
Numer NIP: 8943143757
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-25
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2024-02-05
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/2760/24/789]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLIFEONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2024-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-07-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica WOLNOŚCI nr domu 7B kod pocztowy 50-071 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-12-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMIREK@IZAKAYA.COM.PL2021-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.01.2019 R. NOTARIUSZ MARCIN BEDNARSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTOSZA MASTERNAKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, PRZY UL. RYNEK 7, REP. A NR 979/2019.2019-07-25 do dziś
220.05.2020R., REP. A NR 610/2020, NOTARIUSZ MATEUSZ ROMPALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY PLACU WOLNOŚCI 7B, ZMIENIONO: § 2 I § 5 UST. 5 - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2020-09-04 do dziś
307.12.2022R., REP. A NR 8833/2022, NOTARIUSZ MATEUSZ KOWALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PLAC SOLNY 16 LOK. 103 - ZMIENIONO: § 2.1 ,§ 4.2023-01-17 do dziś
425.09.2023R., NOTARIUSZ MATEUSZ ROMPALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 421/2023 - ZMIENIONO § 2, § 4 I § 5 UST. 52024-02-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-07-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOMYKAJ2024-02-05 do dziś
2. ImionaBOŻENA2024-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.250 ZŁ2024-02-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-02-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUROWSKI2024-02-05 do dziś
2. ImionaMAKSYMILIAN2024-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały275 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.750 ZŁ2024-02-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-02-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 ZŁ2019-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-07-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2019-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKA2024-02-05 do dziś
2. ImionaMARTA2024-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-02-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2024-02-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2024-02-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2024-02-05 do dziś
246 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2024-02-05 do dziś
346 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2024-02-05 do dziś
446 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2024-02-05 do dziś
546 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2024-02-05 do dziś
647 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2024-02-05 do dziś
747 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2024-02-05 do dziś
847 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2024-02-05 do dziś
947 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2024-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.10.2020 okres OD 25.07.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
2data złożenia 26.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-26 do dziś
3data złożenia 26.07.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-26 do dziś
4data złożenia 08.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.07.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-26 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-26 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów