KOSTRZEWSKI KOŁECKI DORADCA PODATKOWY RADCA PRAWNY SPOŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000795779
Numer REGON: 383925445
Numer NIP: 7743248942
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-19
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2022-01-07
Sygnatura akt[RDF/366091/22/607]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2019-07-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKOSTRZEWSKI KOŁECKI DORADCA PODATKOWY RADCA PRAWNY SPOŁKA PARTNERSKA2019-07-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOCK gmina PŁOCK miejscowość PŁOCK2019-07-19 do dziś
2. Adresmiejscowość PŁOCK ulica UL. OBROŃCÓW HELU nr domu 15 kod pocztowy 09-410 poczta PŁOCK kraj POLSKA 2019-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.06.2019 R.2019-07-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoKOSTRZEWSKI2019-07-19 do dziś
2. ImionaPIOTR JERZY2019-07-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-19 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2019-07-19 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-07-19 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-19 do dziś
2
1. NazwiskoKOŁECKI2019-07-19 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-07-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-19 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2019-07-19 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-07-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-07-19 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-07-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY PARTNER SAMODZIELNIE. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPOŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH PARTNERÓW.2019-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTRZEWSKI2019-07-19 do dziś
2. ImionaPIOTR JERZY2019-07-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁECKI2019-07-19 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-07-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2019-07-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2019-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-07 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-07 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów