A.S. UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-10-28 godz. 03:40:04
Numer KRS: 0000795602
Numer REGON: 383921594
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-19
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2021-07-02
Sygnatura akt[RDF/309662/21/45]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-07-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.S. UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-07-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat TURECKI gmina TUREK miejscowość TUREK2019-07-19 do dziś
2. Adresmiejscowość TUREK ulica UL. KOLSKA SZOSA nr domu 3 kod pocztowy 62-700 poczta TUREK kraj POLSKA 2019-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.07.2019R., REP. A NR 2670/2019, NOTARIUSZ ALEKSANDRA GAWROŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TURKU.2019-07-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCHELT2019-07-19 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2019-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-07-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-07-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20.000,00 ZŁ2019-07-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2019-07-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2019-07-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-07-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.S. UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3829530952019-07-19 do dziś
4. Numer KRS0000779187 2019-07-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-07-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ2019-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.S. UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3829530952019-07-19 do dziś
4. Numer KRS0000779187 2019-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2019-07-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-07-19 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-07-19 do dziś
377 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-07-19 do dziś
482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2019-07-19 do dziś
582 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2019-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2020 okres OD 19.07.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
2data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.07.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów