GRYFSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000795531
Numer REGON: 383921625
Numer NIP: 9552523321
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-18
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2022-05-16
Sygnatura akt[RDF/381323/22/459]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-07-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYFSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-07-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2019-07-18 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. PRZESTRZENNA nr domu 59 kod pocztowy 70-800 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2019-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 03 LIPCA 2019 R., REP.A NR 1948/2019, NOTARIUSZ PIOTR DĄBROWSKI, KANELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2019-07-18 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 GRUDNIA 2019 R., REP. A NR 3308/2019, NOTARIUSZ PIOTR DĄBROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO §5 UST.2 I UST.4, §6 UST.22020-02-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYFSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3837156242019-07-18 do dziś
4. Numer KRS0000792031 2019-07-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻÓŁKIEWSKA2019-07-18 do dziś
2. ImionaBARBARA JADWIGA2019-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-07-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-07-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ2019-07-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ2019-07-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ2019-07-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-07-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻÓŁKIEWSKI2020-02-07 do dziś
2. ImionaTADEUSZ WOJCIECH2020-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-02-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-02-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-02-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-02-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.500,00 ZŁ2020-02-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.500,00 ZŁ2020-02-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.500,00 ZŁ2020-02-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-07-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI)- GRYFSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZ - GRYFSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA).2019-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYFSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3837156242019-07-18 do dziś
4. Numer KRS0000792031 2019-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2019-07-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2019-07-18 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-07-18 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-07-18 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-07-18 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-07-18 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-07-18 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2019-07-18 do dziś
853 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2019-07-18 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.05.2022 okres OD 18.07.2019 DO 31.12.20202022-05-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.07.2019 DO 31.12.20202022-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów