DOBRA FORMA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000795453
Numer REGON: 383911153
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-17
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2020-03-02
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/7497/20/599]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-07-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRA FORMA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-07-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-07-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. SMOLKI nr domu 5 nr lokalu 402 kod pocztowy 30-513 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.07.2019 R.2019-07-17 do dziś
204-09-2019 R, REP A NR 8134/2019,NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ ZEMAN W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE ZMIENIONO § 7, § 10, § 11, § 15 UMOWY SPÓŁKI ,PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2020-01-27 do dziś
309.01.2020R,REP A NR 355/2020 NOTARIUSZ MICHAŁ BŁASZCZAK W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2020-03-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRA FORMA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3838059592019-07-17 do dziś
4. Numer KRS0000793619 2019-07-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„CRACOVIA PROPERTY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0204733492019-07-17 do dziś
4. Numer KRS0000270437 2019-07-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-07-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000,00 PLN2019-07-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego6479194,852020-03-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1489065,002020-03-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-03-02 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego7 963 259,85 PLN2020-01-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-01-27 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego5000,00 PLN2019-07-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-07-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-07-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRA FORMA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3838059592019-07-17 do dziś
4. Numer KRS0000793619 2019-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-07-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-07-17 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-07-17 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2019-07-17 do dziś
443 31 Z TYNKOWANIE2019-07-17 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-07-17 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-07-17 do dziś
743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2019-07-17 do dziś
843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2019-07-17 do dziś
943 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów