GLOBITEL PROJEKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-10-22 godz. 18:23:09
Numer KRS: 0000795372
Numer REGON: 383916400
Numer NIP: 7272838028
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-18
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-07-15
Sygnatura akt[RDF/316806/21/914]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-07-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGLOBITEL PROJEKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-01-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2019-07-18 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ŁĄKOWA nr domu 3/5 nr lokalu 10 kod pocztowy 90-562 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2019-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 MAJA 2019 R A NR 2322/2019 NOTARIUSZ ALEKSANDRA RAMIĘGA KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI2019-07-18 do dziś
224.02.2020R. NOTARIUSZ ALEKSANDRA RAMIĘGA, REPERTORIUM A 944/2020, ZMIENIONO PARAGRAFY 5 USTĘP 2, 5 USTĘP 3, 6 USTĘP 1 PKT B, 6 USTEP 2 UMOWY SPÓŁKI2020-04-16 do dziś
314.08.2020R., REPERTORIUM A NR 3507/2020, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ ALEKSANDRA RAMIĘGA-RADOWSKA - ZMIENIONO: § 1 UST.2, § 4 UST. 1, § 5, § 6 UST. 1, § 6 UST. 2, § 6 UST. 3, § 7 UST. 2.2021-01-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWRYCH2019-07-18 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW KRZYSZTOF2019-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-07-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-07-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-07-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej41.500,00 ZŁ2021-01-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego41.500,00 ZŁ2021-01-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.000,00 ZŁ2019-07-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-07-18 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego37.500,00 ZŁ2021-01-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-01-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA GOOD MOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3663447472019-07-18 do dziś
4. Numer KRS0000658636 2019-07-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZECH2020-04-16 do dziś
2. ImionaPAWEŁ DARIUSZ2020-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-04-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-04-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-04-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-04-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-04-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej41.500,00 ZŁ2021-01-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego41.500,00 ZŁ2021-01-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.000,00 ZŁ2020-04-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-04-16 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego37.500,00 ZŁ2021-01-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-01-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJAK2021-01-12 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2021-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-01-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-01-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-01-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2021-01-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2021-01-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2021-01-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-01-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBUS OLESIENKIEWICZ2021-01-12 do dziś
2. ImionaEWA MAŁGORZATA2021-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-01-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-01-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-01-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2021-01-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2021-01-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2021-01-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-01-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTWORUS2021-01-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MARIUSZ2021-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-01-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-01-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-01-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2021-01-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2021-01-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2021-01-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-01-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-07-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE GLOBITEL PROJEKTY SP. Z O.O., WEDŁUG ZASAD JEJ REPREZENTACJI WYNIKAJĄCEJ Z JEJ UMOWY.2021-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLOBITEL PROJEKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3663447472019-07-18 do dziś
4. Numer KRS0000658636 2019-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2021-01-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy161 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2021-01-12 do dziś
261 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2021-01-12 do dziś
361 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2021-01-12 do dziś
477 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2021-01-12 do dziś
543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2021-01-12 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2021-01-12 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-01-12 do dziś
843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2021-01-12 do dziś
943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2021-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-26 do dziś
2data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-26 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów