GRZIMEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000795323
Numer REGON: 383910024
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-17
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2022-08-19
Sygnatura akt[RDF/415035/22/425]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZIMEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2019-07-17 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 15 nr lokalu 4 kod pocztowy 45-062 poczta OPOLE kraj POLSKA 2019-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.05.2019R. REP. A NR 2609/2019, NOTARIUSZ TOMASZ TROFIMUK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU2019-07-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-07-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZIMEK2019-07-17 do dziś
2. ImionaOLIVER2019-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ2019-07-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-07-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.2019-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZIMEK2019-07-17 do dziś
2. ImionaOLIVER2019-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-09-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-09-18 do dziś
252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2019-09-18 do dziś
355 ZAKWATEROWANIE2019-09-18 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2019-09-18 do dziś
570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2019-09-18 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-09-18 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-09-18 do dziś
881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2019-09-18 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.08.2022 okres OD 30.05.2019 DO 31.12.20192022-08-19 do dziś
2data złożenia 19.08.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-19 do dziś
3data złożenia 19.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.05.2019 DO 31.12.20192022-08-19 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-19 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów