HILL BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-18 godz. 16:20:47
Numer KRS: 0000795058
Numer REGON: 383889063
Numer NIP: 9592025492
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-15
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-10-06
Sygnatura akt[RDF/343301/21/940]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-07-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHILL BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-07-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELECKI gmina CHĘCINY miejscowość WOLICA2019-07-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WOLICA ulica UL. OSTROWSKA nr domu 20B kod pocztowy 26-060 poczta CHĘCINY kraj POLSKA 2019-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.06.2019 R.2019-07-15 do dziś
209.04.2020 R. - ZMIENIONO § 7.2020-04-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHILL BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3836995002019-07-15 do dziś
4. Numer KRS0000792053 2019-07-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJEWSKI2019-07-15 do dziś
2. ImionaMARCIN PAWEŁ2019-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-04-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-04-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-07-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000,00 ZŁ2019-07-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2 500 000,00 ZŁ2020-04-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
11. Wartość wkładu wniesionego1 000 000,00 ZŁ2020-08-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-04-16 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1 500 000,00 ZŁ2019-07-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-07-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJEWSKA2019-07-15 do dziś
2. ImionaSYLWIA MARIOLA2019-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-04-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-04-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-07-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000,00 ZŁ2019-07-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2 500 000,00 ZŁ2020-04-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
11. Wartość wkładu wniesionego1 000 000,00 ZŁ2020-08-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-04-16 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1 500 000,00 ZŁ2019-07-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-07-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-07-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHILL BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3836995002019-07-15 do dziś
4. Numer KRS0000792053 2019-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-07-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-07-15 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-07-15 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2019-07-15 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-07-15 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2019-07-15 do dziś
643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2019-07-15 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-07-15 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.09.2020 okres OD 15.07.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
2data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.07.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów