BOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000794819
Numer REGON: 383884798
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-15
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[RDF/339663/21/576]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-07-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-07-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat BRZESKI gmina SKARBIMIERZ miejscowość SKARBIMIERZ-OSIEDLE2019-07-15 do dziś
2. Adresmiejscowość SKARBIMIERZ-OSIEDLE ulica UL. BIEDRONKOWA nr domu 5 kod pocztowy 49-318 poczta SKARBIMIERZ-OSIEDLE kraj POLSKA 2019-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.05.2019R., NOTARIUSZ IWONA FRAJD Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BRZEGU, REP. A NR 3251/2019 04.07.2019R., NOTARIUSZ AGNIESZKA SICIŃSKA-KAMIŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU, REP.A NR 1168/2019, ZMIENIONO §8 I §182019-07-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2019-07-15 do dziś
2. ImionaJANUSZ JERZY2019-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-07-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-07-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.500,00 ZŁ2019-07-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50.000,00 ZŁ2019-07-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50.000,00 ZŁ2019-07-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-07-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2019-07-15 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW EDWARD2019-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-07-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-07-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-07-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.500,00 ZŁ2019-07-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50.000,00 ZŁ2019-07-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50.000,00 ZŁ2019-07-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-07-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAJSZCZYK2019-07-15 do dziś
2. ImionaLIDIA SYLWIA2019-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-07-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-07-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.500,00 ZŁ2019-07-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50.000,00 ZŁ2019-07-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50.000,00 ZŁ2019-07-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-07-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0210813212019-07-15 do dziś
4. Numer KRS0000338561 2019-07-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-07-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW BĘDĄCY KOMPLEMENTARIUSZEM2019-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0210813212019-07-15 do dziś
4. Numer KRS0000338561 2019-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2019-07-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2019-07-15 do dziś
220 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH2019-07-15 do dziś
346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2019-07-15 do dziś
446 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-07-15 do dziś
546 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2019-07-15 do dziś
646 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2019-07-15 do dziś
747 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-07-15 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-07-15 do dziś
992 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2019-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.06.2020 okres OD 15.07.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
2data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.07.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów