EMZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000794770
Numer REGON: 383893490
Numer NIP: 6842654171
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-16
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-09-21
Sygnatura akt[RDF/331526/21/414]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat KROŚNIEŃSKI gmina JEDLICZE miejscowość MODERÓWKA2019-07-16 do dziś
2. Adresmiejscowość MODERÓWKA nr domu 303 kod pocztowy 38-460 poczta JEDLICZE kraj POLSKA 2019-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.06.2019R., REP. A NR 3253/2019, NOTARIUSZ DANIEL LEPUTA KANCELARIA NOTARIALNA W JAŚLE2019-07-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-07-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFANIK2019-07-16 do dziś
2. ImionaZYGMUNT GRZEGORZ2019-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ2019-07-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFANIK2019-07-16 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA BOŻENA2019-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ2019-07-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-07-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE I KAŻDY POZOSTAŁY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PROKURENT SAMODZIELNIE, PREZES ZARZĄDU Z PROKURENTEM LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2019-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFANIK2019-07-16 do dziś
2. ImionaZYGMUNT GRZEGORZ2019-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFANIK2019-07-16 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA BOŻENA2019-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-07-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2019-07-16 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2019-07-16 do dziś
355 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2019-07-16 do dziś
455 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2019-07-16 do dziś
555 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2019-07-16 do dziś
682 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2020 okres OD 16.07.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
2data złożenia 21.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.07.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.07.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów