TURKPOL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000794694
Numer REGON: 383873317
Numer NIP: 7831803610
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-12
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2019-09-16
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/22456/19/599]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTURKPOL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat JAROCIŃSKI gmina KOTLIN miejscowość KOTLIN2019-09-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KOTLIN ulica UL. POLNA nr domu 2F kod pocztowy 63-220 poczta KOTLIN kraj POLSKA 2019-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.07.2019 R.2019-07-12 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 9 SIERPNIA 2019R. NOTARIUSZ ANNA SOŁTYSIŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA POZNAŃ UL. GARBARY 71/42. REPERTORIUM A NR 9322/2019. UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWO OBOWIĄZUJĄCY TEKST UMOWY SPÓŁKI I ZASTĄPIONO GO NOWYM TEKSTEM UMOWY SPÓŁKI.2019-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-07-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALEROWICZ2019-09-16 do dziś
2. ImionaDAWID ANDRZEJ2019-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00ZŁ2019-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSA2019-09-16 do dziś
2. ImionaYILMAZ2019-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00ZŁ2019-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOLAKOGLU2019-09-16 do dziś
2. ImionaAHMET BERKAN2019-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 1.000,00ZŁ2019-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-07-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZLONKÓW ZARZĄDU2019-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALEROWICZ2019-09-16 do dziś
2. ImionaDAWID ANDRZEJ2019-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSA2019-09-16 do dziś
2. ImionaYILMAZ2019-09-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOLAKOGLU2019-09-16 do dziś
2. ImionaAHMET BERKAN2019-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaOGUZ2019-09-16 do dziś
2. ImionaAHMET ONUR2019-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-09-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-09-16 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-09-16 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-09-16 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-09-16 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2019-09-16 do dziś
671 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-09-16 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-09-16 do dziś
881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2019-09-16 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów