GT GOLONKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000794646
Numer REGON: 383872559
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-12
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-10-06
Sygnatura akt[RDF/436866/22/561]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGT GOLONKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat BUSKI gmina BUSKO-ZDRÓJ miejscowość BUSKO-ZDRÓJ2019-07-12 do dziś
2. Adresmiejscowość BUSKO-ZDRÓJ ulica UL. WOJSKA POLSKIEGO nr domu 54 kod pocztowy 28-100 poczta BUSKO-ZDRÓJ kraj POLSKA 2019-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.05.2019 R., REP. A 2671/2019, NOTARIUSZ KRZYSZTOF KABARA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, UL. TYLNA 4C LOK. 38; 25.06.2019 R., REP. A 2324/2019, NOTARIUSZ BARBARA MIZIOŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BUSKU-ZDROJU, UL. KOŚCIUSZKI 34 - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO § 23 UST. 1.2019-07-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-07-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLONKA2019-07-12 do dziś
2. ImionaIZABELA EWA2019-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 400,00 ZŁ2019-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLONKA2019-07-12 do dziś
2. ImionaURSZULA EWA2019-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 300,00 ZŁ2019-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLONKA2019-07-12 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JAROSŁAW2019-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 300,00 ZŁ2019-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2019-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-07-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZELKICH SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA POWYŻEJ KWOTY 50 000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2019-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLONKA2019-07-12 do dziś
2. ImionaIZABELA EWA2019-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLONKA2019-07-12 do dziś
2. ImionaURSZULA EWA2019-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLONKA2019-07-12 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JAROSŁAW2019-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-07-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-07-12 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.07.2019 DO 31.12.20192021-12-02 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.07.2019 DO 31.12.20192021-12-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów