GRUPA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000794601
Numer REGON: 383880487
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-15
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-11-17
Sygnatura akt[RDF/361504/21/978]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2019-07-15 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA nr domu 13 nr lokalu 5 kod pocztowy 40-145 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2019-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.04.2019 R., NOTARIUSZ MARCELINA KITA-KUŚNIERZ KANCELARIA NOTARIALNA MARCELINA KITA-KUŚNIERZ, DOMINIKA SALEJ S.C., REP. A NR 1433/2019.2019-07-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-07-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUROWSKI2019-07-15 do dziś
2. ImionaADRIAN PIOTR2019-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ2019-07-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIGNACZAK2019-07-15 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ2019-07-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCELIŃSKA2019-07-15 do dziś
2. ImionaALDONA MARIOLA2019-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.150,00 ZŁ2019-07-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-15 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCELIŃSKI2019-07-15 do dziś
2. ImionaMACIEJ PAWEŁ2019-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2019-07-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-07-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU OSOBIŚCIE2019-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCELIŃSKA2019-07-15 do dziś
2. ImionaALDONA MARIOLA2019-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-07-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2019-07-15 do dziś
246 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-07-15 do dziś
346 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2019-07-15 do dziś
446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2019-07-15 do dziś
547 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-07-15 do dziś
664 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2019-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2020 okres OD 15.07.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
2data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20202020-07-09 do dziś
3data złożenia 17.11.2021 okres OD 01.05.2020 DO 31.12.20202021-11-17 do dziś
4data złożenia 17.11.2021 okres OD 01.01.2021 DO 17.11.20212021-11-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.05.2020 DO 29.05.20202020-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów