ARA CURSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000794468
Numer REGON: 383952353
Numer NIP: 5213872005
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-24
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/447811/22/533]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARA CURSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-07-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu 37 nr lokalu 2.43 kod pocztowy 02-672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-07-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAG@HERITAGEBUSINESSPARTNERS.CO2019-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.06.2019 R., NOTARIUSZ ROMAN TOKARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3358/20192019-07-24 do dziś
209.02.2021 R., REP. A NR 911/2021, NOTARIUSZ ROMAN TOKARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA §2 I §7 UST.1 UMOWY SPÓŁKI2021-05-14 do dziś
301.06.2021 R., REP. A NR 5829/2021, NOTARIUSZ PIOTR ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. BRACKA 18 LOK. 5, 00-028 WARSZAWA, UCHYLENIE TREŚCI UMOWY SPÓŁKI W CAŁOŚCI I ZASTĄPIENIE NOWYM BRZMIENIEM2021-09-13 do dziś
49 MARCA 2022 R. REP. A NR N2643/2022, NOTARIUSZ PIOTR ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. BRACKA 18 LOK.5, 00-028 WARSZAWA, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE UST. 9 W PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI2022-07-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPV BOURGOGNE SAS2021-09-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH2021-09-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaELEKTROCIEPŁOWNIA BIOGAZOWA ORCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1425931802021-09-13 do dziś
4. Numer KRS0000366218 2021-09-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNIEJ WARTOŚCI 2.750 ZŁOTYCH2021-09-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego7750,00 ZŁ2021-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12750,00 ZŁ2021-09-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-07-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKA REPREZENTOWANA BĘDZIE PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA REPREZENTOWANA BĘDZIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PRZEZ PREZESA ZARZĄDU JEDNOSOBOWO2021-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2022-07-13 do dziś
2. ImionaALINA PAULINA2022-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI2022-07-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARBACZYŃSKA2019-07-24 do dziś
2. ImionaAGATA JADWIGA2019-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZBIROU2019-07-24 do dziś
2. ImionaJEAN LUC2019-07-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2019-07-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJASIONOWSKA2019-07-24 do dziś
2. ImionaJOLANTA JADWIGA2019-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-24 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2019-07-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2021-05-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2019-07-24 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-05-14 do dziś
364 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2021-05-14 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-05-14 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2021-05-14 do dziś
664 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2021-05-14 do dziś
764 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2021-05-14 do dziś
864 91 Z LEASING FINANSOWY2021-05-14 do dziś
935 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2021-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.10.2020 okres OD 24.07.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.07.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.07.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów