HIGH-FLIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000794163
Numer REGON: 383850210
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-11-05
Sygnatura akt[RDF/360475/21/725]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGH-FLIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2019-07-09 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica AL. GRUNWALDZKA nr domu 481 kod pocztowy 80-309 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2019-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.04.2019 R., NOTARIUSZ CEZARY PIETRASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU REPERTORIUM A NR 3128/2019, 05.07.2019 R. NOTARIUSZ CEZARY PIETRASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 4293/2019, ZMIENIONO §23 I UCHWALONO JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI2019-07-09 do dziś
227.07.2020 R., REPERTORIUM A NR 2388/2020 NOTARIUSZ PIOTR PIETRZAK PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDYNI PRZY UL. KARTUSKIEJ 14A/3, ZMIANA §6 UST.1 UMOWY SPÓŁKI2020-07-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2019-07-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁOTYCH2020-04-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPELPLIŃSKI2019-07-09 do dziś
2. ImionaHENRYK JAN2019-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH2019-07-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZKUDLARSKI2019-11-26 do dziś
2. ImionaŁUKASZ TOMASZ2019-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2020-04-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-11-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZKUDLARSKI2019-11-26 do dziś
2. ImionaŁUKASZ TOMASZ2019-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-11-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPELPLIŃSKI2019-07-09 do dziś
2. ImionaHENRYK JAN2019-07-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-07-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-07-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-07-09 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-07-09 do dziś
362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2019-07-09 do dziś
463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2019-07-09 do dziś
566 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2019-07-09 do dziś
671 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-07-09 do dziś
772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2020-07-30 do dziś
830 12 Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH2020-07-30 do dziś
933 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2020-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2020 okres OD 09.07.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
2data złożenia 04.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.07.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.07.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów