KONSTRUKCJE STALOWE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-11 godz. 13:53:20
Numer KRS: 0000793570
Numer REGON: 383825324
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-05
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-02-07
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/832/20/575]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-07-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKONSTRUKCJE STALOWE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2019-07-05 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. WILCZAK nr domu 49 kod pocztowy 61-623 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.06.2019 R., REP. A NR 1098/2019 PRZED NOTARIUSZEM BOGNĄ GRUCHOT, KANCELARIA NOTARIALNA W OBORNIKACH2019-07-05 do dziś
221.11.2019 R., REP. A NR 2228/2019, NOTARIUSZ BOGNA GRUCHOT, KANCELARIA NOTARIALNA W OBORNIKACH, ZMIENIONO § 1 UST. 1 I 2.2020-02-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPLIN2019-07-05 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-07-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-07-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-07-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2019-07-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2019-07-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2019-07-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-07-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONSTRUKCJE STALOWE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3844479822020-02-07 do dziś
4. Numer KRS0000805651 2020-02-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-07-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTACJI SPÓŁKI.2019-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONSTRUKCJE STALOWE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3844479822020-02-07 do dziś
4. Numer KRS0000805651 2020-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOPLIN2020-02-07 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-02-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-07 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA2020-02-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2019-07-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2019-07-05 do dziś
225 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2019-07-05 do dziś
325 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2019-07-05 do dziś
445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-07-05 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-07-05 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-07-05 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-07-05 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów