FUNDACJA CENTRUM BADAŃ EPOKI ŻELAZA

Stan na dzień 2021-06-11 godz. 13:53:20
Numer KRS: 0000793429
Numer REGON: 383797295
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-07-03
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/38762/19/52]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-07-03 do dziś
3. NazwaFUNDACJA CENTRUM BADAŃ EPOKI ŻELAZA2019-07-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-07-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. RUKOLI nr domu 16 kod pocztowy 02-995 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu119.03.2019 R. 16.05.2019 R. ZMIANA: § 1 UST. 4 (ZOSTAŁ USUNIĘTY); § 4 UST. 4; § 4 UST. 4; § 4 UST. 4 PKT C); § 8; § 10.2019-07-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER DS. KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO PREZYDENT M.ST. WARSZAWY2019-07-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2019-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDLA SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2019-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDNICKI2019-07-03 do dziś
2. ImionaMARCIN KONRAD2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZECIECKI2019-07-03 do dziś
2. ImionaMACIEJ MICHAŁ2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2019-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDNICKA2019-07-03 do dziś
2. ImionaMONIKA2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDNICKI2019-07-03 do dziś
2. ImionaMARCIN KONRAD2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2019-07-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 42 Z SZKOŁY WYŻSZE2019-07-03 do dziś
290 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2019-07-03 do dziś
391 03 Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH2019-07-03 do dziś
491 02 Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW2019-07-03 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-07-03 do dziś
658 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2019-07-03 do dziś
758 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2019-07-03 do dziś
847 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-07-03 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji- INICJOWANIE, PROWADZENIE ORAZ WSPIERANIE BADAŃ NAUKOWYCH W CELU POZNANIA PRZEMIAN KULTUROWYCH ZACHODZĄCYCH NA OBSZARACH EUROPY W OKRESIE PRA- I PROTOHISTORYCZNYM, A SZCZEGÓLNOŚCI ZMIAN OSADNICZYCH ZACHODZĄCYCH NA PÓŁNOC OD KARPAT I SUDETÓW W EPOCE ŻELAZA, TO JEST OD VIII WIEKU PRZED CHRYSTUSEM DO CZASÓW NOWOŻYTNYCH; - UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW BADAŃ FUNDACJI ORAZ ZBIEŻNYCH Z CELAMI FUNDACJI; - INICJOWANIE, PROWADZENIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ W CELU WŁAŚCIWEJ OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI; - INICJOWANIE, WSPIERANIE I PROWADZENIE DZIAŁAŃ, MAJĄCYCH NA CELU KONSERWACJĘ, REWALORYZACJĘ I REWITALIZACJĘ DÓBR KULTURY I TRADYCJI; - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ W CELU WZBUDZANIA I ROZWIJANIA W OPINII PUBLICZNEJ ŚWIADOMOŚCI O WARTOŚCI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI ARCHEOLOGICZNEGO, DLA ZROZUMIENIA PRZESZŁOŚCI; - PROMOWANIE PUBLICZNEGO DOSTĘPU DO WYNIKÓW BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH I HISTORYCZNYCH ORAZ ZNACZĄCYCH PRZEDMIOTÓW WŁASNEGO DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH, A TAKŻE WSPIERANIE PUBLICZNEJ EKSPOZYCJI WYBRANYCH OBIEKTÓW ARCHEOLOGICZNYCH; - BUDOWANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ ORAZ ROZWÓJ TURYSTYKI LOKALNEJ ZWIĄZANYCH Z DZIEDZICTWEM KULTUROWYM; - WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI NAUKOWYMI, NAUKOWO-BADAWCZYMI W KRAJU I ZAGRANICĄ; - UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O CELACH I DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI; - GROMADZENIE FUNDUSZY PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH, DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ, EDUKACYJNEJ, KULTURALNEJ I WYSTAWIENNICZEJ ORAZ WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ I NAUKOWO-TECHNICZNEJ FUNDACJI Z OSOBAMI TRZECIMI W KRAJU I ZAGRANICĄ.2019-07-03 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów