TRES DAMIAN RACZKOWSKI JACEK DOBRYNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-11 godz. 13:53:20
Numer KRS: 0000793405
Numer REGON: 368082547
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-09-30
Sygnatura akt[RDF/247439/20/613]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-07-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 368082547 NIP 54232817762019-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTRES DAMIAN RACZKOWSKI JACEK DOBRYNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA2019-07-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2019-07-03 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. SWOBODNA nr domu 38 nr lokalu 10 kod pocztowy 15-756 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2019-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.06.2019 R.2019-07-03 do dziś
205.07.2019 R. ZMIENIONO PETITUM (OZNACZENIE STRON), § 2, § 3 UST. 1, § 5, § 10 UST. 1, § 16 UST. 32019-07-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2019-07-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1/06/2019 Z DNIA 4 CZERWCA 2019 R. WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ TRES SPÓŁKA CYWILNA HALINA RACZKOWSKA JACEK DOBRYNIEWSKI W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ JAWNĄ ORAZ DOSTOSOWANIA UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ DO PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ W TRYBIE ART. 26 § 4 KSH WSPÓLNICY: 1) HALINA RACZKOWSKA 2) JACEK DOBRYNIEWSKI2019-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaTRES SPÓŁKA CYWILNA HALINA RACZKOWSKA JACEK DOBRYNIEWSKI,2019-07-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2019-07-03 do dziś
5. Numer REGON3680825472019-07-03 do dziś
6. Numer NIP54232817762019-07-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRYNIEWSKI2019-07-03 do dziś
2. ImionaJACEK2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-07-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-07-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACZKOWSKI2019-07-19 do dziś
2. ImionaDAMIAN2019-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-07-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-07-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2019-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACZKOWSKI2019-09-12 do dziś
2. ImionaDAMIAN2019-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRYNIEWSKI2019-07-03 do dziś
2. ImionaJACEK2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-07-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-07-03 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 03.07.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów