FUNDACJA HORIZON +

Stan na dzień 2021-06-11 godz. 13:53:20
Numer KRS: 0000793260
Numer REGON: 383785330
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-02
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2021-02-24
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/9706/21/757]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-07-02 do dziś
3. NazwaFUNDACJA HORIZON +2019-07-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-07-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WIEJSKA nr domu 2 nr lokalu 6 kod pocztowy 00-489 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123.05.2019R.2019-07-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER SPORTU I TURYSTYKI, PREZYDENT M. ST. WARSZAWY2019-07-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2019-07-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA FUNDACJI2019-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKI2021-02-05 do dziś
2. ImionaJAKUB2021-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2019-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKA2021-02-05 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2021-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2019-07-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2019-07-02 do dziś
293 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2019-07-02 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2019-07-02 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-07-02 do dziś
585 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2019-07-02 do dziś
677 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2019-07-02 do dziś
793 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2019-07-02 do dziś
855 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2019-07-02 do dziś
955 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2019-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.02.2021 okres OD 23.05.2019 DO 31.12.20192021-02-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.05.2019 DO 31.12.20192021-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1. PROWADZENIE, WSPIERANIE, FINANSOWANIE INNYCH FUNDACJI, PODMIOTÓW LUB INICJATYW SPOŁECZNYCH. 2. PROWADZENIE, WSPIERANIE LUB FINANSOWANIE PROJEKTÓW O CHARAKTERZE PROEKOLOGICZNYM LUB PRZYRODNICZYM. 3. PROWADZENIE, WSPIERANIE LUB FINANSOWANIE PROJEKTÓW O CHARAKTERZE PROZDROWOTNYM. 4. PROWADZENIE, WSPIERANIE LUB FINANSOWANIE PROJEKTÓW O CHARAKTERZE SPORTOWYM. 5. PROWADZENIE, WSPIERANIE LUB FINANSOWANIE PROJEKTÓW O CHARAKTERZE NAUKOWYM. 6. PROWADZENIE, WSPIERANIE LUB FINANSOWANIE PROJEKTÓW I DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY INFRASTRUKTURY EKOLOGICZNEJ, PRZYRODNICZEJ, ZDROWOTNEJ, SPORTOWEJ I NAUKOWEJ NA TERENIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 7. PROWADZENIE, WSPIERANIE LUB FINANSOWANIE PROJEKTÓW I DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY WARUNKÓW WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ, PRZYRODNICZEJ, ZDROWOTNEJ, SPORTOWEJ I NAUKOWEJ NA TERENIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 8. PROWADZENIE, WSPIERANIE LUB FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ. 9. PROWADZENIE, WSPIERANIE LUB FINANSOWANIE PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU. 10. PROWADZENIE, WSPIERANIE LUB FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWO - EDUKACYJNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI EKOLOGICZNEJ, PRZYRODNICZEJ, ZDROWOTNEJ, SPORTOWEJ I NAUKOWEJ.2019-07-02 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów