BOOKLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000793110
Numer REGON: 383763563
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-01
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2021-07-06
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/30348/21/821]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-07-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOKLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-07-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-07-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŚW. JACKA ODROWĄŻA nr domu 15 kod pocztowy 03-310 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-07-01 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejGREG.KLIMASZEWSKI@GMAIL.COM2019-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.06.20192019-07-01 do dziś
211.06.2021 R. - ZMIANA § 1, § 5, § 6, § 7, § 11.2021-07-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMASZEWSKI2019-07-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2019-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-07-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-07-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-07-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 PLN2019-07-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 PLN2019-07-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 PLN2019-07-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-07-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLMIŃSKI2019-07-01 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-07-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-07-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-07-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-07-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-07-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 PLN2019-07-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 PLN2019-07-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 PLN2019-07-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-07-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOOKLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1466690522019-07-01 do dziś
4. Numer KRS0000461770 2019-07-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLMIŃSKA2021-07-06 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2021-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-07-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-07-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-07-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-07-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2021-07-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2021-07-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2021-07-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-07-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMASZEWSKA2021-07-06 do dziś
2. ImionaKATARZYNA AGATA2021-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-07-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-07-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-07-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-07-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2021-07-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2021-07-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2021-07-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-07-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-07-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOOKLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1466690522019-07-01 do dziś
4. Numer KRS0000461770 2019-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2019-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów