ASSAY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASSAY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000793021
Numer REGON: 383754050
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/249064/20/838]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2019-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSAY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASSAY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2019-06-28 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-28 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CYBERNETYKI nr domu 19 B kod pocztowy 02-677 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu114.03.2019 R., NOTARIUSZ MAREK HRYMAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3776/2019, 31.05.2019 R., NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 8796/2019, ZMIANA § 26 UST. 4.2019-06-28 do dziś
201.10.2019 R., REP. A NR 17080/2019, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 12 UST. 1, DODANIE: § 12 UST. 4A, 29.10.2019 R., REP. A NR 18937/2019, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 12 UST. 1, § 12 UST. 4, § 13 UST. 1, DODANIE: § 12 UST. 4A, TEKST JEDNOLITY STATUTU2019-12-20 do dziś
312.11.2019 R., REP. A NR 20144/2019, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 12 UST. 1 STATUTU2020-06-02 do dziś
429.04.2020 R., REP. A NR 6193/2020, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §12 UST. 12020-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASSAY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3827402702019-06-28 do dziś
4. Numer KRS0000774998 2019-06-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego582601,00 ZŁ2020-09-09 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji5826012020-09-09 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2020-09-09 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego582601,00 ZŁ2020-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2019-06-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5000002019-12-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-06-28 do dziś
21. Nazwa serii akcjiC2020-06-02 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii446362020-06-02 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-06-02 do dziś
31. Nazwa serii akcjiD2020-09-09 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii379652020-09-09 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-09-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.2019-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaASSAY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3827402702019-06-28 do dziś
4. Numer KRS0000774998 2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.10.2020 okres OD 28.06.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 28.06.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.06.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.06.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów