A.M. TARKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000792505
Numer REGON: 383724008
Numer NIP: 9462689874
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2023-09-05
Sygnatura akt[RDF/560573/23/763]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.M. TARKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA2019-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2019-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO nr domu 2 nr lokalu 10 kod pocztowy 20-709 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2020-12-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejTARKIEWICZ@GMAIL.COM2020-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.06.2019 R.2019-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARKIEWICZ2019-06-26 do dziś
2. ImionaMICHAŁ DANIEL2019-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-06-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-06-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARKIEWICZ2019-06-26 do dziś
2. ImionaANNA MAŁGORZATA2019-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-06-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-06-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARKIEWICZ2019-06-26 do dziś
2. ImionaMICHAŁ DANIEL2019-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARKIEWICZ2019-06-26 do dziś
2. ImionaANNA MAŁGORZATA2019-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2019-06-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-06-26 do dziś
255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2019-06-26 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-06-26 do dziś
496 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2019-06-26 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-06-26 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-06-26 do dziś
755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2019-06-26 do dziś
886 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2019-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-19 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-12 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-22 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.01.20222023-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów