ARTOM P64 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000792369
Numer REGON: 383726390
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-09-29
Sygnatura akt[RDF/335803/21/282]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTOM P64 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat TOMASZOWSKI gmina TOMASZÓW MAZOWIECKI miejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI2019-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI ulica UL. KS. J. POPIEŁUSZKI nr domu 64/66 kod pocztowy 97-200 poczta TOMASZÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA 2019-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.06.20192019-06-26 do dziś
210.09.2019R., REP. A NR 13777/2019, NOTARIUSZ WOJCIECH MIECZKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIENIONO §5 ORAZ §6 UMOWY SPÓŁKI2019-10-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFRANEK2019-06-26 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2019-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 806 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 290 300 ZŁ2019-10-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLISZCZYŃSKI2019-06-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ ROBERT2019-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49.350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.467.500 ZŁ2019-12-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2903000,00 ZŁ2019-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12898000,00 ZŁ2019-10-01 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLISZCZYŃSKI2019-06-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ ROBERT2019-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFRANEK2019-06-26 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2019-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-06-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-06-26 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-06-26 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-06-26 do dziś
452 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2019-06-26 do dziś
555 ZAKWATEROWANIE2019-06-26 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2019-06-26 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-06-26 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-06-26 do dziś
981 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2019-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.09.2020 okres OD 26.06.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
2data złożenia 03.10.2020 okres OD 26.06.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.06.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.06.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE CZĘŚCI MAJĄTKU INNEJ SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2019-10-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPODZIAŁ ARTOM BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM NR KRS 663125 (SPÓŁKA DZIELONA) W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 529 § 1 PKT 4 K.S.H. (PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE), POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ ARTOM P64 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM (NR KRS 792369) ZA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, KTÓRE OBEJMĄ WSPÓLNICY SPÓŁKI DZIELONEJ. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ARTOM P64 SP. Z O.O. Z DNIA 10.09.2019 ROKU W SPRAWIE: PODZIAŁU SPÓŁKI ARTOM BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I ZMIANY UMOWY SPÓŁKI ARTOM P64 SP. Z O.O. - AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA MIECZKOWSKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 13777/20192019-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów