BUDOPRO SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-09-28 godz. 11:13:27
Numer KRS: 0000792292
Numer REGON: 383795178
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-10-07
Sygnatura akt[RDF/253762/20/320]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2019-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOPRO SPÓŁKA AKCYJNA2019-07-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-07-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ miejscowość JANIKOWO2019-07-03 do dziś
2. Adresmiejscowość JANIKOWO ulica UL. GNIEŹNIEŃSKA nr domu 55 kod pocztowy 62-006 poczta KOBYLNICA kraj POLSKA 2019-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu11) 17 MAJA 2019R. PRZED NOTARIUSZEM MONIKĄ NOWAK JAROSZYK W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU UL. NARAMOWICKA 38/6 REP. A NR 732/2019 2) 17 CZERWCA 2019R. PRZED NOTARIUSZEM MONIKĄ NOWAK JAROSZYK W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU UL. NARAMOWICKA 38/6 REP. A NR 944/2019 ZMIENIONO BRZMIENIE PAR.11 I PAR. 18 STATUTU.2019-07-03 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 29.11.2019, REPERTORIUM A 1964/2019, NOTARIUSZ MONIKA NOWAK-JAROSZYK, KANCELARIA NOTARIALNA POŁOŻONA W POZNANIU, PRZY UL. NARAMOWICKIEJ NR 38/6, ZMIENIONO BRZMIENIE § 7 STATUTU SPÓŁKI.2020-01-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-07-03 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2019-07-03 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2019-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3027170232019-07-03 do dziś
4. Numer KRS0000509043 2019-07-03 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2019-07-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1580000,00 ZŁ2020-01-21 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji15802020-01-21 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1000,00 ZŁ2019-07-03 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1580000,00 ZŁ2020-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty1480000,00 ZŁ2020-01-21 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2019-07-03 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1002019-07-03 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-07-03 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2020-01-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii14802020-01-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-01-21 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2019-07-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM2019-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONARSKA2019-07-03 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAGDALENA2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2019-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKONARSKI2019-07-03 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-03 do dziś
21. NazwiskoSKURSKA2019-07-03 do dziś
2. ImionaMARIA KRYSTYNA2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-03 do dziś
31. NazwiskoGRYNIA2019-07-03 do dziś
2. ImionaSZYMON FILIP2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z ROBOTY BUDOWALNE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-07-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-07-03 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-07-03 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-07-03 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-07-03 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2019-07-03 do dziś
671 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-07-03 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.10.2020 okres OD 17.05.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 17.05.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.05.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.05.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów