GRUPPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000792044
Numer REGON: 383727998
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-09-08
Sygnatura akt[RDF/419411/22/256]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica TRAKT LUBELSKI nr domu 239 kod pocztowy 04-667 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.06.2019 R., REP. A NR 6165/2019, NOTARIUSZ HUBERT PERYCZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2019-06-26 do dziś
222.07.2019 R., REP. A NR 7799/2019, NOTARIUSZ HUBERT PERYCZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ POPRZEZ NADANIE NOWEGO BRZMIENIA TREŚCI PARAGRAFU 7 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ2019-08-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOJNACKI2019-06-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-06-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-06-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000 ZŁOTYCH2019-06-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego252.000 ZŁOTYCH2019-08-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2019-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000 ZŁOTYCH2019-06-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-06-26 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego250.000 ZŁOTYCH2019-08-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2019-08-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERZBICKI2019-06-26 do dziś
2. ImionaMAREK BERNARD2019-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-06-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-06-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000 ZŁOTYCH2019-06-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego252.000 ZŁOTYCH2019-08-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2019-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000 ZŁOTYCH2019-06-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-06-26 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego250.000 ZŁOTYCH2019-08-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2019-08-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3835073572019-06-26 do dziś
4. Numer KRS0000789124 2019-06-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ: GRUPPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI: PREZES ZARZĄDU MAREK BERNARD WIERZBICKI. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3835073572019-06-26 do dziś
4. Numer KRS0000789124 2019-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-06-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-06-26 do dziś
262 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2019-06-26 do dziś
364 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-06-26 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-06-26 do dziś
574 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2019-06-26 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-06-26 do dziś
781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2019-06-26 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-06-26 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2019-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.07.2020 okres OD 10.06.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
2data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
3data złożenia 08.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.06.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.06.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-01-312022-03-09 do dziś