ASUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-19 godz. 13:19:54
Numer KRS: 0000791891
Numer REGON: 383697760
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-24
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/261040/20/634]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2019-06-24 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. JAGIELLOŃSKA nr domu 91A kod pocztowy 10-356 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2019-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.06.2019R.2019-06-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-06-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURENDA2019-06-24 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2019-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800,00 PLN2019-06-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJESTADT2019-06-24 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN JAN2019-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800,00 PLN2019-06-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJAK2019-06-24 do dziś
2. ImionaPIOTR STANISŁAW2019-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800,00 PLN2019-06-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-24 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTYŁA2019-06-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1200,00 PLN2019-06-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-24 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPCIA2019-06-24 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW AUGUSTYN2019-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1200,00 PLN2019-06-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-06-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURENDA2019-06-24 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2019-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁADYSZ2019-06-24 do dziś
2. ImionaTOMASZ JÓZEF2019-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-06-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJESTADT2019-06-24 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN JAN2019-06-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2019-06-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2019-06-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2019-06-24 do dziś
233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2019-06-24 do dziś
395 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2019-06-24 do dziś
472 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2019-06-24 do dziś
574 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2019-06-24 do dziś
671 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-06-24 do dziś
761 TELEKOMUNIKACJA2019-06-24 do dziś
846 47 SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2019-06-24 do dziś
943 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.10.2020 okres OD 14.06.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.06.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów