BVALUE STARTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000791726
Numer REGON: 383699256
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-24
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-10-21
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/46505/20/966]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2019-06-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBVALUE STARTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2019-06-24 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-24 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-06-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 2 kod pocztowy 02-566 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu117.01.2019 R., REP. A NR 342/2019, NOTARIUSZ BARTOSZ WALENDA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2019-06-24 do dziś
208.08.2019 R., REP.A NR 5869/2019, NOTARIUSZ DOMINIK PIOTROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §8, §19 UST.2 ORAZ 362020-02-05 do dziś
318.03.2020 R., REP. A NR 3066/2020, BEATA WIŚNIEWSKA, ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA ADAMA SUCHTY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 5 UST. 8, § 5 UST. 9 LIT. C) STATUTU SPÓŁKI.2020-04-14 do dziś
419.06.2020 R., REP. A NR 1418/2020, NOTARIUSZ MARTA WALENTYNOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §8 STATUTU SPÓŁKI2020-10-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBVALUE STARTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3648811452019-06-24 do dziś
4. Numer KRS0000626374 2019-06-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego142392,00 ZŁ2020-10-21 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji1423922020-10-21 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2020-10-21 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego142392,00 ZŁ2020-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2019-06-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii23492020-10-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-06-24 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2019-06-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1111792020-10-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-06-24 do dziś
31. Nazwa serii akcjiSERIA C2019-06-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii54972020-10-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-06-24 do dziś
41. Nazwa serii akcjiSERIA E2019-06-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii54972020-10-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-06-24 do dziś
51. Nazwa serii akcjiSERIA F2019-06-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii13802020-10-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-06-24 do dziś
61. Nazwa serii akcjiSERIA G2019-06-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii27482020-10-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-06-24 do dziś
71. Nazwa serii akcjiSERIA H2019-06-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii54972020-10-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-06-24 do dziś
81. Nazwa serii akcjiSERIA I2019-06-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii27482020-10-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-06-24 do dziś
91. Nazwa serii akcjiSERIA D2020-02-05 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii54972020-10-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-02-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLENTARIUSZ - BVALUE STARTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE2019-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBVALUE STARTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3648811452019-06-24 do dziś
4. Numer KRS0000626374 2019-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2019-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.09.2020 okres OD 17.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 17.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów