HG DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000791691
Numer REGON: 383686615
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-21
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2021-03-30
Sygnatura akt[RDF/283463/21/240]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-06-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHG DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-06-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina CZECHOWICE-DZIEDZICE miejscowość CZECHOWICE-DZIEDZICE2019-06-21 do dziś
2. Adresmiejscowość CZECHOWICE-DZIEDZICE ulica UL. PIONKOWA nr domu 8 kod pocztowy 43-502 poczta CZECHOWICE-DZIEDZICE kraj POLSKA 2019-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.06.20192019-06-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHG DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-21 do dziś
4. Numer KRS0000789803 2019-06-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIK2019-06-21 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ STANISŁAW2019-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-06-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-06-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej600,00 PLN2019-06-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego600,00 PLN2019-06-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego600,00 PLN2019-06-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-06-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSROKA2019-06-21 do dziś
2. ImionaMAREK PRZEMYSŁAW2019-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-06-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-06-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej600,00 PLN2019-06-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego600,00 PLN2019-06-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego600,00 PLN2019-06-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-06-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-06-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHG DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-21 do dziś
4. Numer KRS0000789803 2019-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2019-06-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2019-06-21 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2019-06-21 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-06-21 do dziś
433 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2019-06-21 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-06-21 do dziś
643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2019-06-21 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.10.2020 okres OD 21.06.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
2data złożenia 30.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.06.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów