EXCLUSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-08-04 godz. 10:04:40
Numer KRS: 0000791517
Numer REGON: 383668416
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-18
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-06-18
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/4762/19/747]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-06-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCLUSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-06-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina JASIENICA miejscowość MAZAŃCOWICE2019-06-18 do dziś
2. Adresmiejscowość MAZAŃCOWICE nr domu 57 kod pocztowy 43-391 poczta MAZAŃCOWICE kraj POLSKA 2019-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuEXCLUSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W MIKOŁOWIE2019-06-18 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MIKOŁOWSKI gmina MIKOŁÓW miejscowość MIKOŁÓW2019-06-18 do dziś
3. Adresmiejscowość MIKOŁÓW ulica UL. JASNA nr domu 1-5 kod pocztowy 43-190 poczta MIKOŁÓW kraj POLSKA 2019-06-18 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.03.2019 R., REP. A NR 941/2019 NOTARIUSZ ANETA KENSOŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. PARTYZANTÓW 41/62019-06-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXCLUSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3826769452019-06-18 do dziś
4. Numer KRS0000774233 2019-06-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAMEK2019-06-18 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2019-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-06-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-06-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.300,00 ZŁ2019-06-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.300,00 ZŁ2019-06-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.300,00 ZŁ2019-06-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-06-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZGAJ2019-06-18 do dziś
2. ImionaMACIEJ MARCIN2019-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-06-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-06-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.300,00 ZŁ2019-06-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.300,00 ZŁ2019-06-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.300,00 ZŁ2019-06-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-06-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBIEC2019-06-18 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2019-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-06-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-06-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej200,00 ZŁ2019-06-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego200,00 ZŁ2019-06-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego200,00 ZŁ2019-06-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-06-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-06-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST: 1. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2019-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXCLUSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3826769452019-06-18 do dziś
4. Numer KRS0000774233 2019-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2019-06-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-06-18 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-06-18 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-06-18 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2019-06-18 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-06-18 do dziś
643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2019-06-18 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-06-18 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-06-18 do dziś
972 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2019-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów