LABELCALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000791383
Numer REGON: 383657832
Numer NIP: 7133103748
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-17
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2024-05-26
Sygnatura akt[RDF/606158/24/9]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABELCALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBELSKI gmina BYCHAWA miejscowość ŁĘCZYCA2019-06-17 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁĘCZYCA nr domu 17 kod pocztowy 23-100 poczta BYCHAWA kraj POLSKA 2019-06-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejPNAPIORKOWSKI@LABELCALL.COM2019-06-17 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.LABELCALL.COM2019-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.06.20192019-06-17 do dziś
222.12.2021, REPERTORIUM A NR 34365/2021, NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO JEJ NOWE BRZMIENIE2022-03-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-06-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAPIÓRKOWSKI2019-06-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2019-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁ2022-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPŁAWSKI2019-06-17 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2019-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁ2022-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASI CZYSTA3.VC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3815608672022-03-07 do dziś
4. Numer KRS0000752955 2022-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ2022-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego8000,00 ZŁ2022-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-06-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DZIAŁANIA W JEJ IMIENIU W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ NIEPRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 20.000,00 ZŁ, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 20.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2022-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAPIÓRKOWSKI2019-06-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2019-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-06-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPŁAWSKI2019-06-17 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2019-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2022-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJANIAK2022-03-07 do dziś
2. ImionaSZYMON MAREK2022-03-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-07 do dziś
21. NazwiskoNAPIÓRKOWSKA2022-03-07 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2022-03-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-07 do dziś
31. NazwiskoPOPŁAWSKA2022-03-07 do dziś
2. ImionaPAULINA KATARZYNA2022-03-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-06-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-06-17 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2019-06-17 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2019-06-17 do dziś
472 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2022-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.03.2020 okres OD 17.06.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
2data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3data złożenia 04.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-04 do dziś
4data złożenia 26.05.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-05-26 do dziś
5data złożenia 26.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.06.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-04 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-05-26 do dziś
5OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-04 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-05-26 do dziś
4OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów