BUKOWSKI & MICHALIK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-17 godz. 12:22:35
Numer KRS: 0000791334
Numer REGON: 383658607
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-17
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-06-04
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/6638/20/205]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-06-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUKOWSKI & MICHALIK SPÓŁKA JAWNA2019-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ZABRZE gmina ZABRZE miejscowość ZABRZE2020-06-04 do dziś
2. Adresmiejscowość ZABRZE ulica UL. ALOJZEGO PAWLICZKA nr domu 1 kod pocztowy 41-800 poczta ZABRZE kraj POLSKA 2020-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.06.2019 R.2019-06-17 do dziś
230.04.2020 R. - ZMIENIONO: §3 UMOWY SPÓŁKI2020-06-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALIK2019-06-17 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR KRYSTIAN2019-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-06-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-06-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWSKI2019-06-17 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2019-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-06-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-06-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2019-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALIK2019-06-17 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR KRYSTIAN2019-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWSKI2019-06-17 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2019-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2019-06-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-06-17 do dziś
252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2019-06-17 do dziś
370 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2019-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 17.06.2019 DO 31.12.20192020-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów