WTT INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000791238
Numer REGON: 383647147
Numer NIP: 7543228165
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-14
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-09-06
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/3808/23/240]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-06-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWTT INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-10-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2019-06-14 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. OŚWIĘCIMSKA nr domu 100E kod pocztowy 45-641 poczta OPOLE kraj POLSKA 2019-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.06.2019R. NOTARIUSZ WOJCIECH MYGA, KANCELARIA NOTARIALNA W. MYGA, I. FRĄSZCZAK SPÓŁKA PARTNERSKA W OPOLU, REPERTORIUM A NUMER 3804/20192019-06-14 do dziś
218.09.2019R., NOTARIUSZ WOJCIECH MYGA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W. MYGA, I. FRĄSZCZAK W OPOLU, REP. A NR 6663/2019, ZMIENIONO § 2, § 5, § 7, § 10, § 11, § 122019-10-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWTT INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3639813822019-06-14 do dziś
4. Numer KRS0000608268 2019-06-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWTT SPÓŁKA AKCYJNA2023-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5314146152023-09-06 do dziś
4. Numer KRS0000903303 2023-09-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2023-09-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2023-09-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2023-09-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2023-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2023-09-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2023-09-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-06-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI BEZ OGRANICZEŃ.2019-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWTT INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3639813822019-06-14 do dziś
4. Numer KRS0000608268 2019-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2019-06-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2019-06-14 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-06-14 do dziś
342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-06-14 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-06-14 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-06-14 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-06-14 do dziś
771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2019-06-14 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-06-14 do dziś
974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2019-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.12.2020 okres OD 07.06.2019 DO 31.12.20192020-12-03 do dziś
2data złożenia 26.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-26 do dziś
3data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.06.2019 DO 31.12.20192020-12-03 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-26 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.06.2019 DO 31.12.20192020-12-03 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-26 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów