CSV CLASSICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000791119
Numer REGON: 383440564
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-18
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/397770/22/793]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 383440564 NIP 95525184782019-06-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSV CLASSICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2019-06-18 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. POMORSKA nr domu 58-60 kod pocztowy 70-812 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2019-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 16 MAJA 2019 R., REPERTORIUM A NR 3339/2019, NOTARIUSZ MARIUSZ CHMIELEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2019-06-18 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 SIERPNIA 2019 R., REP.A NR 4098/2019, NOTARIUSZ MARZENA MIKOŁAJCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO §5 UST. 1, §5 UST.2, WYKREŚLONO §15 UST.1, DODANO LIT. „E” W §15 UST.2 UMOWY SPÓŁKI2019-10-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-06-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA CSV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1430241712019-06-18 do dziś
4. Numer KRS0000390775 2019-06-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3780 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 378.000,00 ZŁ2019-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZKWAREK2019-06-18 do dziś
2. ImionaJERZY WITOLD2019-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3080 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 308.000,00 ZŁ2019-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRZYNIAK2019-10-10 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW LECH2019-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ2019-10-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2019-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport114000,00 ZŁ2019-06-18 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-06-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2019-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZKWAREK2019-06-18 do dziś
2. ImionaJERZY WITOLD2019-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-06-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-06-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2019-06-18 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2019-06-18 do dziś
329 10 A PRODUKCJA SILNIKÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI) ORAZ DO CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH2019-06-18 do dziś
433 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2019-06-18 do dziś
545 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-06-18 do dziś
645 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-06-18 do dziś
745 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-06-18 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-06-18 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.09.2020 okres OD 16.05.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
2data złożenia 11.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
3data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.05.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.05.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, WYDZIAŁ XII GOSPODARCZY nr XII GU 581/20 data 16.07.20212021-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRYKCZYŃSKA GRUDZIŃSKA2021-09-08 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2021-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-08 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów