INTEGRIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000790846
Numer REGON: 383635730
Numer NIP: 6452561214
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-13
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2024-01-23
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/19393/23/52]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE2021-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica UL. PLEBAŃSKA nr domu 3 nr lokalu 11 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2021-04-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@INTEGRIZ.PL2021-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.06.2019 R.2019-06-13 do dziś
209.04.2021 R. - ZMIANA: §3, §42021-04-30 do dziś
314.10.2022 R. - REP. A NR 5901/2022, ZASTĘPCA NOTARIALNY SZYMON NARLOCH ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA MARIUSZA CEBULSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, ZMIENIONO: § 4, § 11; DODANO: § 8 Z INDEKSEM GÓRNYM 1, § 13 UST. 42022-12-21 do dziś
412.12.2023 R. - REPERTORIUM A NUMER 6709/2023, ZASTĘPCA NOTARIALNY SZYMON NARLOCH, ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA MARIUSZA CEBULSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH - ZMIENIONO: §172024-01-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-06-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWIEC2019-06-13 do dziś
2. ImionaRAFAŁ PATRYK2019-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.000,00 ZŁ2024-01-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2019-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-06-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWIEC2024-01-23 do dziś
2. ImionaRAFAŁ PATRYK2024-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2024-01-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-06-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2019-06-13 do dziś
247 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-06-13 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-06-13 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-06-13 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-06-13 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2019-06-13 do dziś
735 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-04-30 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-04-30 do dziś
943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.10.2020 okres OD 13.06.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
2data złożenia 23.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
3data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
4data złożenia 14.01.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-14 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 13.06.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.06.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.06.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów